Textové pole: IMATRADE  s.r.o.
Textové pole: AKTUALITY
     … společnost IMATRADE s.r.o. je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. : 7 507/09-24/403
k provádění rekvalifikačních kurzů pro získání odborné způsobilosti pracovníků bezpečnostních agentur v oboru ochrany majetku a osob, dílčí kvalifikace 68 008/E – strážný… 
     … rozhodnutím Ministerstvo vnitra ČR č.j. : MV-67223-2/VO-2009, o udělení autorizace je společnost IMATRADE s.r.o. oprávněna přezkušovat způsobilost pracovníků bezpečnostních agentur pro dílčí kvalifikaci strážný, kód: 68-008-E a vydávat k tomu odpovídající osvědčení o odborné způsobilosti.  
Autorizovanými zástupci společnosti je pro tento účel Ministerstvem vnitra schválena 3-členná komise: 
Mgr. Jiří HANÁČEK
JUDr. Filip CHYTRÝ
Ing. Karel STREJC
     … Společnost IMATRADE s.r.o. již zahájila činnost v oblasti školení a zkoušek pracovníků bezpečnostních agentur. Přihlášky do rekvalifikačního kurzu a zkouškám způsobilosti je možné zasílat na adresu: hanacek@imatrade.cz
Textové pole: PROFIL SPOLEČNOSTI – AKTUALITY
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
PSYCHODIAGNOSTIKA
STŘELIVO A VÝBUŠNINY
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ, MAJETKU A OSOB 
 
KONTAKTY
 
Textové pole: ·     vzdělávací a zkušební agentura pro rekvalifikační kurzy odborné způsobilosti DK-68-008-E
·     psychologické poradenství a diagnostika
·     podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
·     činnost technických poradců v oblasti ochrany utajovaných skutečností
·     vývoj, výroba, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva
·     výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
·      služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. Poradenství ve spisové službě a archivaci písemností, zpracovávání stanovené dokumentace dle zákona o archivnictví a spisové službě
·     dodávka a montáž technických prostředků ochrany majetku a osob